Progresívne riešenia | dasato.sk

Progresívne
riešenia

“Som Michal Šimečka a vediem Progresívne Slovensko. Som presvedčený, že politika na Slovensku sa dá robiť inak. Odborne, slušne, normálne. Že môžeme ukončiť spory a chaos, a začať riešiť našu budúcnosť.

Vidím to denne ako podpredseda Európskeho parlamentu. Záujmy Slovenska a odborné riešenia tam dokážeme presadzovať slušne, bez konfliktov. Vieme sa presadiť kvalitou a spoluprácou. Len takto sa dá zabezpečiť lepšia budúcnosť pre ľudí v celej Európe.

Záleží mi na tom, aby sme to dokázali aj u nás doma, na Slovensku. Aby sme si opäť začali vážiť slušnosť a odbornosť, a aby ľudia prestali zo Slovenska odchádzať.

Progresívne Slovensko je jedinečné v tom, že sme hnutie postavené na hodnotách. Zažili sme víťazstvá, poučili sme sa z vlastných chýb, zostali sme jednotní. Voličom a voličkám ponúkame stabilitu, predvídateľnosť a program pre budúcnosť.

Slovensko môže byť modernou, demokratickou krajinou. Nie je jediný dôvod, prečo by ľudia na Slovensku nemohli mať európsku kvalitu života, služieb aj politiky. Som presvedčený, že sa to dá.”

Naše riešenia

Príspevok na bývanie

Náš návrh zákona by pomohol až 490-tisíc ľuďom z veľmi chudobných domácností aj nižšej strednej vrstvy. Vychádza z úspešných európskych príkladov, a adresne pomáha dorovnať zdokladované náklady na bývanie, ktoré prevyšujú 30 % z príjmu domácnosti. Samozrejmosťou je zastropovanie hornej hranice nákladov, aby sme zastavili špekulácie a udržali cielenie príspevku na domácnosti s nižšími príjmami. Musíme pomôcť ľuďom, ktorých ohrozuje chudoba, rast cien a bytová kríza. Ale musíme to spraviť odborne a adresne, nie chaoticky a tak, že to zlikviduje verejné financie aj samosprávy. Viac info

Opatrenia na zvládanie vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu

Od jesene 2021 čelíme výraznému nárastu cien energií, najmä elektriny a tepla. Ceny silovej elektriny a zemného plynu rastú na bezprecedentnú úroveň, čo môže byť pre mnoho domácností, inštitúcií a podnikov likvidačné. Potrebujeme jasne pomenovať, prečo ceny energií rastú a pristúpiť k riešeniam, ktoré ochránia ľudí. Situáciu je potrebné urgentne riešiť. Ako na Slovensku, tak na európskej úrovni. My v Progresívnom Slovensku ponúkame sériu opatrení, ktoré v krátkodobom a strednodobom horizonte pomôžu ľuďom a firmám zvládnuť súčasnú krízu. Viac info

Zastavenie politizácie Generálnej prokuratúry

I.

Navrhujeme obmedzenie § 363. GP sa nesmie stavať nad nezávislé súdy. Chceme zabrániť tomu, aby mal jeden človek prakticky neobmedzenú moc nad všetkými trestnými stíhaniami v krajine. Paragraf 363 navrhujeme obmedziť tak, aby mal generálny prokurátor zúžený priestor na svojvôľu, jasne vymedzené kompetencie a nerozhodoval o beztrestnosti kohokoľvek s konečnou platnosťou – teda aby bolo možné súdne preskúmanie jeho rozhodnutí. Viac info

II.

Druhý návrh by zaviedol spresnenie postavenia GP v medzinárodných vzťahoch. GP by mal v rámci medzinárodnej spolupráce vychádzať zo zahraničnej politiky SR, rešpektovať ju a postupovať koordinovane s ostatnými orgánmi štátnej správy, osobitne MZVaEZ. Nie je prípustné, aby GP podrážal nohy našej diplomacii a spochybňoval naše zahraničnopolitické smerovanie výletmi do Moskvy. Viac info

Slovensko
pre mladých

Krízy posledných rokov a neistota, ktorú vytvárajú, ťažko dopadajú na kvalitu života mladých ľudí. Michal Šimečka spolu s tímom odborníkov a odborníčok preto pripravil balíček 20 opatrení, ktoré by rýchlo a jednoducho pomohli mladým ľuďom na Slovensku. Opatrenia sú rozdelené do štyroch oblastí – vzdelávanie, zamestnanosť, duševné zdravie a voľný čas. Viac info

Návrh zákona o životnom partnerstve

Všetci ľudia na Slovensku si zaslúžia rovnaké práva bez ohľadu na to, aká je ich identita alebo koho ľúbia. Dá sa to vyriešiť jedným dobrým zákonom a nevylučuje sa to s riešením ďalších vážnych problémov, ktorým na Slovensku čelíme. Zavedenie inštitútu životného partnerstva dá všetkým párom na Slovensku, ktoré nechcú alebo nemôžu uzavrieť manželstvo, možnosť právneho uznania ich zväzku a zabezpečí zlepšenie životnej a právnej situácie a postavenie v spoločnosti ich samých a ich detí. Viac info

Ženský balík

V septembri 2021 sme predstavili komplexný balík opatrení pre ženy, ktorý pripravili naše odborníčky pre jednotlivé oblasti. Práva žien by sme mali namiesto obmedzovania rešpektovať a rozširovať smerom k zrovnoprávneniu s mužmi. Je to v prvom rade otázka rovnosti a kvality života ľudí na Slovensku.

Odstraňovanie demotivujúcich a diskriminačných prekážok je nevyhnutné aj preto, aby bolo možné zladiť rodinný život s pracovnými a kreatívnymi cieľmi. Viac rovnosti a kvalitných služieb bude znamenať viac kvalifikovaných ľudí zapojených na trhu práce – viac kreativity, talentu a energie, viac inovácií.

 

30 opatrení rozdelených do štyroch oblastí

  • Ženy a súlad práce s rodinou
  • Ženy a ich zdravie
  • Ženy a boj proti násiliu
  • Ženy a menej rozvinuté regióny

Viac info

Dekriminalizácia marihuany

Navrhujeme dekriminalizovať prechovávanie marihuany pre vlastnú potrebu do množstva 20 g. A dekriminalizovať pestovanie 5 rastlín. Chceme pomôcť ľuďom, ktorí dnes na Slovensku dostávajú tresty 10 či 20 rokov väzenia za to, že si dali pár džointov s kamarátmi a kamarátkami, alebo vyrábali liečivé maste a oleje. Drakonické tresty ničia životy im aj ich rodinám a nikomu nepomáhajú. Je absurdné, aby v 21. storočí dostávali tresty ako za vraždu.

 

Reálny problém, teda negatívne javy spojené so zneužívaním tvrdých drog, sa tým totiž nijako nerieši. Navrhujeme preto iný prístup. Prestaňme ničiť životy ľudí a zároveň znížme riziká spojené so zneužívaním tvrdých drog. Žiadame dekriminalizáciu marihuany, prioritu pre prijatie vzdelávacích a preventívnych opatrení, ktoré ponúknu mladým ľuďom na Slovensku pomoc v ťažkých životných situáciách. Viac info

Odškodňovací zákon

Ak štát niekoho vo verejnom záujme poškodí, musíme ho aj odškodniť. Zo zákona, z povinnosti – nie ako nepredvídateľný rozmar.

 

Náš návrh: 1. Zakladá právny nárok na odškodnenie a jeho predvídateľnosť. Nárok má každý, kto musel z rozhodnutia vlády alebo ÚVZ prevádzku obmedziť alebo zatvoriť a tržby sa mu prepadli aspoň o 20 %. 2. Nevylučuje sa s inou pomocou, napr. so schémami z prostriedkov EÚ. Straty majú byť kompenzované do výšky 75 %, pomoc poskytnutá z iných schém sa od kompenzácie odčíta. 3. Vypláca flexibilne použiteľné zdroje, ktoré majú v prvom rade pomôcť udržať prevádzku – živobytie podnikajúcej osoby. Kompenzácia nemá byť obmedzená len na konkrétny náklad, ako napr. mzdy alebo nájomné, keďže štát nemá informáciu o tom, čo kto potrebuje zaplatiť, aby neskrachoval. Práve pre úzke definície súčasných schém zostáva mnoho podnikateľov a podnikateliek vynechaných a bez pomoci. Zároveň ide o adresné odškodnenie tých, ktorí boli úradne obmedzení a utrpeli tým preukázateľné škody. Viac info

Vyhlásenie
klimatickej núdze

Klimatická situácia je neudržateľná. Iba za posledný rok sme boli doma aj za hranicami svedkami bezprecedentnej série meteorologických udalostí, ktoré podľa klimatológa Jozefa Pecha v Slovenskom hydrometeorologickom ústave ani nestíhali vyhodnocovať. Vyhlásenie stavu klimatickej núdze na území Slovenskej republiky by vytvorilo východiskovú pozíciu pre riešenie klimatickej krízy, uznávajúc závažnosť vplyvov a dôsledkov klimatickej zmeny a potrebu jej prioritného a dôsledného riešenia v intenciách Parížskej dohody o zmene klímy. Toto desaťročie je posledné, počas ktorého môžeme zabrániť nekontrolovateľnému otepľovaniu planéty. K záväzku udržať otepľovanie na 1,5 ℃ sme sa prihlásili v Parížskej dohode, jeho dodržanie od nás očakávajú európski partneri aj slovenská verejnosť. Viac info

Vdovské / vdovecké
dôchodky

Cieľom tohto návrhu je odstrániť sociálnu diskrimináciu voči ženám a mužom, ktoré a ktorí vychovali jedno dieťa, alebo nevychovali žiadne dieťa. Takéto osoby musia dnes čakať až do dosiahnutia dôchodkového veku, aby mali opätovne nárok na výplatu vdovského dôchodku v prípade, že ich manžel/ka zomrie. Viac info

Reťazové materské

Navrhujeme ukončiť znevýhodnenie žien – matiek, ktoré počas čerpania rodičovskej dovolenky majú príjem z kratšieho pracovného úväzku vo svojom zamestnaní. Je totiž pomerne bežnou situáciou, že zamestnávateľ sa so zamestnankyňou dohodne počas jej rodičovskej dovolenky na skoršom návrate a skrátení úväzku (napríklad na polovicu) z dôvodu starostlivosti o dieťa/deti. Tu dochádza k spomínanému znevýhodneniu, keďže žena, ktorá sa vráti z rodičovskej dovolenky naspäť do svojho pôvodného zamestnania, ale na kratší úväzok, má logicky za toto obdobie aj nižší príjem. A keďže má počas poberania rodičovského príspevku príjem, do rozhodujúceho obdobia pre výpočet ďalšej (reťazovej) materskej je započítavaný práve tento príjem a žena tak dosiahne nižšiu materskú, než akú by dostala, keby zostala po celý čas na rodičovskom príspevku a nepracovala.

Ženy (zamestnankyne aj SZČO) sú v tejto situácii v podstate trestané nižšou druhou materskou za to, že si chcú počas poberania rodičovského príspevku a počas starostlivosti o deti v prvých 3 rokoch ich života privyrobiť, resp. nezostať bez kontaktu so svojím zamestnávateľom. Trh práce sa dynamicky vyvíja a pokiaľ chceme, aby ženy nezostávali mimo trh práce príliš dlho (potom je totiž oveľa ťažšie opäť nabehnúť na nové zmeny v ich pracovnom prostredí), je nevyhnutné vytvárať pre ne také podmienky, ktoré by im opätovný vstup na trh práce čo najviac uľahčili. Viac info

Zvýšenie odvodovej úľavy pre študentov, študentky, dôchodcov a dôchodkyne

Navrhujeme zvýšenie odvodovej úľavy pre študentky a študentov pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študenta a dôchodcov a dôchodkýň pracujúcich na dohody. Zákony a sociálny systém by nemali byť napísané tak, aby ľudí trestali za to, že chcú byť ekonomicky aktívni a pracovať. Náš návrh zvyšuje príjmy legálne pracujúcich ľudí, znižuje náklady zamestnávateľov a odstraňuje motivácie obchádzať zákon. Viac info

Všetky návrhy zákonov v poradí, v akom sme ich predložili do NR SR aj s úplným znením dôvodových správ si môžete prečítať tu:

Zobraziť viac