Ingrid Kosová | dasato.sk
Ingrid Kosová

Ingrid Kosová

Zvolen

 

Pracovala som na Úrade splnomocnenkyne pre rómske komunity, vediem občianske združenia Quo Vadis, o.z. a Montessori, o.z. Založila som základnú umeleckú školu, centrum voľného času, Montessori inštitút, n.o. a dve materské školy Montessori vo Zvolene a v Banskej Bystrici, kde pôsobím doteraz.

 

Aktívne sa podieľam na tvorbe politík, stratégií v oblasti inkluzívneho vzdelávania a podpory vzdelávania rómskych detí. Moja predstava školstva a systému vychádza z ideí slobody, zážitkového učenia, rozvoja kritického myslenia, životných zručností, rozvoja emočnej inteligencie. V učiteľskej práci vidím budúcnosť nášho ľudstva, ktorej nositeľmi sú deti, naša budúca generácia. 

 

Mojimi prioritami na regionálnej úrovni je presadiť: 

  • Participatívny rozpočet, prostredníctvom ktorého by sami občania a občianky rozhodovali o použití časti verejného rozpočtu najmä v oblasti podpory športu, voľnočasových aktivít a projektov, ktoré myslia na našu planétu a ochranu životného prostredia
  • Rodový audit verejných služieb a rozpočtu, tak aby ženy v rovnakej miere profitovali z aktivít VÚC 
  • Zriadenie regionálnych centier odstraňovania chudoby a inklúzie ohrozených skupín, zamerané na technickú a metodickú pomoc samosprávam v oblasti zmierňovania dopadov chudoby na obyvateľov BBSK, najmä ženy, deti, rómske marginalizované komunity 
  • Rozšírenie služieb včasnej starostlivosti o cieľovú skupinu všetkých detí od 0 do 3-och rokov, nielen detí s handicapom 
  • Podporu programov neformálneho vzdelávania v oblasti ľudských práv, diskriminácie a boja proti extrémizmu, podporu učiteľov a učiteliek, modernizáciu učební, podporu športu na školách, budovanie a sprístupnenie športových areálov verejnosti, podporu vzájomnej spolupráce medzi školami, spoluprácu s MVO

Napíšte mi