Karol Gubka | dasato.sk
Karol Gubka

Karol Gubka

Žiar nad Hronom

 

Na manažérskych pozíciách v rôznych finančných inštitúciách som mal možnosť spoznať mnoho ľudí v našom kraji a rovnako aj ich problémy. Pre mňa, ako otca troch synov, je dôležité, aby v našom kraji mali ľudia možnosť študovať, športovať a pracovať. Aby mali dostatok príležitostí uplatniť sa a nemali dôvod odchádzať za prácou, štúdiom či zdravotnou starostlivosťou inde. 

 


Po najbližších voľbách nás v BBSK bude čakať veľká výzva, a to zabezpečiť bezproblémový chod škôl, nemocníc a domovov sociálnych služieb, vzhľadom na rast cien energií. Verím, že mojimi skúsenosťami z finančného riadenia a manažmentu, prispejem k hľadaniu riešení a rezerv v rozpočte kraja tak, aby sme nemuseli obmedzovať prevádzku týchto zariadení.

 


 
Mojim cieľom je Moderný kraj, a preto sa chcem prioritne zamerať na: 

 


-podporu budovania Centier integrovaných a zdravotných služieb, ktoré budú obsluhovať väčšie územie ako jednotlivé obce a pomôžu obciam poskytovať lepšie a kvalitnejšie služby pre svojich obyvateľov.

 


- budovanie priemyselných klastrov, ktoré posilnia partnerstvá firiem s našimi školami, výskumnými pracoviskami, samosprávami a úradom BBSK, ktoré budú poskytovať firmám potrebný servis pri prekonávaní byrokratických prekážok, prinášať medzinárodné know-how a sieť kontaktov. 

 


- energetickú transformáciu na obnoviteľné zdroje energie – postupné budovanie energetických zariadení (solárne panely, tepelné čerpadlá) na školách, nemocniciach a úradoch v správe kraja. 

 


- podporu a tvorbu motivačných programov na úrovni kraja s cieľom zabezpečiť plnú dostupnosť lekárov prvého kontaktu v každom okrese, s tým úzko súvisí aj zachovanie nemocnice v ZH v minimálne súčasnom rozsahu.

 


- podporu projektov na udržanie vody v krajine, napríklad vodozádržných opatrení na zachytávanie zrážkovej vody na zmiernenie vplyvu letného sucha. 

 


- dobudovanie siete cyklotrás – pomoc mestám a obciam, ktoré sa chcú zapojiť do budovania cyklotrás s prepájaním jednotlivých kratších úsekov až po prepojenie cyklotrasy v celom kraji.