Milan Polešenský | dasato.sk
Milan Polešenský

Milan Polešenský

Bratislava - Petržalka

 

Pracujem vo verejnej správe a profesionálne, ale aj v mimopracovnom živote sa venujem najmä vzdelávaniu a práci s mládežou. Organizujem vzdelávacie podujatia, koordinujem niekoľko poradných orgánov, pôsobím ako lektor, spolupracoval som na tvorbe strategických dokumentov na úrovni samosprávy alebo štátu… Som členom školskej komisie pri Miestnom zastupiteľstve v Bratislave-Petržalke.

 

Mojou srdcovou témou je participácia, teda zapájanie občanov, zvlášť mladých ľudí do rozhodovania vo veciach verejných. S týmito témami dlhodobo pracujem so školskými parlamentami, ale aj žiakmi a učiteľmi na základných a stredných školách. V Petržalke som spoluzakladal mládežnícky parlament, poradný orgán starostu a zastupiteľstva a dva roky som jeho koordinátorom. 

 

Moje priority v Petržalke sú samospráva skutočne otvorená občanom, čo najväčšie zapájanie Petržalčanov do rozhodovania a najmä zhodnocovanie prostredia, v ktorom žijeme. 

 

Znamená to čistejšiu Petržalku, výsadbu ďalšej zelene, stromov, opravy chodníkov, rozšírenie bezbariérovosti, ale aj budovanie nových ihrísk, športovísk a miest, kde môžu starší aj mladší Petržalčania tráviť svoj čas a oddychovať. Výsledkom bude príjemná, zelená mestská časť dobrá pre relax a pre život.

Napíšte mi