Pavol Troiak | dasato.sk
Pavol Troiak

Pavol Troiak

Bratislava - Nové Mesto

 

Som mladý človek, nastávajúci otec so záujmom o okolie, v ktorom žije a aktívne sa zapájajúci do vecí verejných. Mám za sebou štyri roky pôsobenia ako miestny poslanec v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, zároveň sa považujem za jedného z najaktívnejších poslancov.

 

Počas môjho súčasného pôsobenia ako poslanca som priniesol pre obyvateľky a obyvateľov napríklad systém záväzného plánu opráv ciest a chodníkov, vďaka ktorému bude mať naša mestská časť jasne definované pravidlá, podľa ktorých sa budú komunikácie opravovať.

 

Pracujem na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy ako procesný špecialista, kde mojou hlavnou úlohou je zefektívňovať procesy tak, aby mohol magistrát zavádzať zmeny pre obyvateľky a obyvateľov rýchlejšie a jednoduchšie. Rovnako pôsobím aj v Rade školy, kde vykonávam dohľad nad narábaním s financiami a hospodárením, pričom cez úrad sa snažím pretláčať riešenie problémov, ktoré trápia základnú školu.

 

Som zakladateľ a organizátor mestského hudobného festivalu Živé Račko, ktorý sa koná tretí rok a ktorého úlohou je spájať miestne komunity ľudí a zároveň vytvárať priestor pre odborné diskusie o klimatických zmenách, sociálnej práci či mestskej doprave.

 

V minulosti som pôsobil v rôznych organizáciách, vďaka ktorým som mohol v teréne pomáhať ľuďom a deťom s mentálnym či s iným znevýhodnením.

 

Na pozícii župného poslanca, na ktorého rovnako kandidujem, sa chcem pričiniť o aktívnu spoluprácu medzi VÚC, hlavným mestom a mestskou časťou v strategických projektoch.

 

Môj program:

 

Školstvo
Budem presadzovať väčšiu investičnú podporu pre základné, materské a stredné školy – znižovanie investičného dlhu, rozširovanie siete materských škôl a zvýšenie kapacít v existujúcich materských školách.


Verejný priestor
Pracovať na oprave komunikácií a chodníkov s bezbariérovými prechodmi, kultivácií verejných priestranstiev, odbornej starostlivosti o zeleň, opatreniach, ktoré minimalizujú dopady klimatickej krízy a vytváraní nových výbehov pre psov.


Doprava
Pokračovať v zavádzaní parkovacej politiky aj do ďalších zón v našej mestskej časti, budovanie nových cyklotrás a podporím začlenenie železničných staníc a zastávok do systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave


Sociálna oblasť
Vybudovať stacionáre pre seniorov, zdravotne znevýhodnených dospelých aj deti a podporovať spoluprácu s občianskymi združeniami, ktoré suplujú povinnosti štátu či už v oblasti integrácie ľudí bez domova, alebo v oblasti zachovávania ľudských práv a skvalitňovania života ohrozených komunít.