Denisa Holečková | dasato.sk
Denisa Holečková

Denisa Holečková

Prešov

 

Prioritné ciele

 • Vytvorenie kvalitného, čistého prostredia pre obyvateľov a návštevníkov mesta
 • Zefektívnenie odpadového hospodárstva v meste a príprava mesta na zavedenie cirkulárnej ekonomiky

 

Vytvorenie kvalitného, čistého prostredia pre obyvateľov a návštevníkov mesta Prešov s čistým vzduchom a príjemnou klímou

 

Extrémy počasia vo forme vĺn letných horúčav, dlhotrvajúceho sucha, či práve naopak zvýšeného počtu prívalových dažďov a iných extrémnych javov sa začínajú prejavovať už aj v Prešove.

 

Napriek tomu, že sa kvalita ovzdušia v Prešove v poslednom období zlepšuje, v zimnom období meracie stanice pravidelne zaznamenávajú prekročenie limitných hodnôt rizikových látok.

 

Kvalita ovzdušia významnou mierou ovplyvňuje stav životného prostredia, ľudské zdravie ako aj jednotlivé ekosystémy. 

 

Hlavným znečisťovateľom ovzdušia v Prešove je vykurovanie domácností tuhým palivom, automobilová doprava a iné technologické procesy, ktoré uvoľňujú oxidy dusíka a polietavý prach. 

 

V letnom období sa zhoršuje pocitová kvalita ovzdušia, vzduch na sídliskách je prehriaty a prašný. Zaznamenávame obdobia sucha a zníženej zrážkovej aktivity. 

 

Riešenie:

 • Akčný plán na zvyšovanie odolnosti mesta voči zmenám klímy
 • Výsadba cestnej zelene, ktorá pohlcuje drobné prachové častice
 • Výsadba pásma hygienickej etážovej zelene v priemyselných zónach a dopravných uzloch
 • Budovanie vegetačných (zelených) striech a stien 
 • Zachytávanie a využívanie zrážkovej vody v budovách
 • Budovanie technických prvkov na vsakovanie a zadržiavanie zrážkovej vody zo spevnených plôch
 • Zveľadenie verejných priestranstiev prostredníctvom budovania komunitných záhrad
 • Efektívna a prírode blízka údržba zelene, šetrné kosenie zelených plôch
 • Obmedzenie budovania spevnených plôch, zväčšovanie  zelených plôch s výsadbou lúčnych kvetov
 • Podpora integrovanej verejnej dopravy
 • Výstavba infraštruktúry pre cyklistickú dopravu
 • Podpora dostavby mestských obchvatov

 

Prešov s moderným verejným priestranstvom

 

Verejné priestory predstavujú významný prvok atraktivity územia, preto je potrebné sa zamerať na modernizáciu verejných priestorov na území mesta, a to najmä prostredníctvom zvyšovania ich kvality (i prostredníctvom revitalizácií), polyfunkčnosti a atraktivity pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Mnoho chodníkov a drevín na verejnom priestranstve je v súčasnosti v stave ohrozujúcom život obyvateľov. Chodníky sú popraskané a deravé, dreviny sú staré, choré, napadnuté parazitmi. 

 

Riešenie:

 • Akčný plán na revitalizovanie verejného priestranstva
 • Revitalizácia drevín – odstránenie starých a chorých drevín, skupinová výsadba stromov na verejných priestranstvách s primárne mikroklimatickou funkciou
 • Revitalizácia chodníkov – vypracovanie investičného plánu na výmenu starých, popraskaných a deravých chodníkov za nové vodopriepustné chodníky
 • Revitalizácia mestského mobiliáru – najmä odpadkových košov a lavičiek v oddychových zónach
 • Doplnenie chýbajúceho mestského mobiliáru – najmä stojanov na bicykle, odpadkových košov na triedený odpad  na verejné priestranstvá a odpadkových košov do blízkosti lavičiek v parkoch a pri riekach
 • Revitalizácia komunikácií a parkovacích plôch na sídliskách - budovanie technických prvkov na vsakovanie a zadržiavanie zrážkovej vody zo spevnených plôch
 • Revitalizácia detských ihrísk, výsadba zelene na detských a multifunkčných ihriskách, vybudovanie nových multifunkčných ihrísk

 

Zefektívnenie odpadového hospodárstva v meste a príprava mesta na zavedenie cirkulárnej ekonomiky
Prešov – mesto s cirkulárnou ekonomikou


V meste Prešov sa za rok 2019 vyprodukovalo 41 586,348 ton odpadu, čo je pri prepočte na počet obyvateľov 470 kg odpadu na obyvateľa za jeden rok. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 bola 39,06 %. Najbežnejším druhom odpadu v meste Prešov za rok 2019 bol zmesový odpad, ktorý tvoril až 54 % komunálneho odpadu. 

 

V meste Prešov sa v roku 2019 s odpadom nakladalo nasledujúcim spôsobom: 60 % bolo uložených na skládku odpadov, 29 % sa recyklovalo a 11 % predstavovalo zhodnotenie BRKO.

 

Kalendár zberu triedeného odpadu TSMP stanovuje zber odpadu pre obyvateľov KBV raz za týždeň, avšak kontajnery sú naplnené oveľa skôr a obyvatelia sú nútení odhadzovať dobre recyklovateľný odpad do nádob na zmesový odpad.

 

Riešenie:

 • Akčný plán na zavedenie cirkulárnej ekonomiky v meste 
 • Informačná kampaň - vzdelávanie obyvateľov o tom, ako predchádzať vzniku odpadu a ako správne recyklovať odpad
 • Vytvorenie vzdelávacieho centra cirkulárnej ekonomiky
 • Vytvorenie re-use centier na zberných dvoroch
 • Zavedenie triedeného zberu bio-odpadu a textilného odpadu
 • Vybudovanie spolupráce so spoločnosťami zhodnocujúcimi odpad, zníženie podielu skládkovaného odpadu na maximálne 30%
 • Obnovenie projektu na podporu komunitného kompostovania a zhodnocovania kompostu v komunitných záhradách
 • Podpora lokálnych podnikateľov, ktorí sú súčasťou cirkulárnej ekonomiky 
 • Zelené verejné obstarávanie – výber bezobalových a ekologických produktov

 

Prešov bez odpadkov na uliciach a skládkach

 

Sídliská, oddychové zóny, cyklistické chodníky a iné verejné priestranstvá sú v meste Prešov zohyzdené viditeľným množstvom voľne pohodených odpadkov.


Riešenie:

 • Akčný plán na zefektívnenie služieb spojených s čistotou mesta
 • Vytvorenie mestského podniku zastrešujúceho zber odpadu z verejného priestranstva a z nelegálnych skládok
 • Doplnenie odpadkových košov na triedený odpad  na verejné priestranstvá
 • Výmena starých, zle uzatvárateľných kontajnerov za nové
 • Zvýšenie frekvencie zberu triedeného odpadu podľa potrieb obyvateľov