Martin Sisák | dasato.sk
Martin Sisák

Martin Sisák

Bardejov 

 

Poznáte ma ako hrdého Bardejovčana, ktorého najviac trápia obrovské rozdiely v kvalite života medzi východom a západom Slovenska.

 

Som absolvent UPJŠ v Prešove s aprobáciou Nemecký jazyk - Pedagogika a z toho vyplýva aj moja ambícia spojiť svet vzdelávania so svetom podnikania . Mám bohaté skúsenosti aj z manažérskych pozícii doma aj v zahraničí aj v korporátnej sfére a ako manažér som sa často stretával s obrovským problémom ľudských zdrojov, ktorý bráni rozvoju firiem a prechodu celej spoločnosti do novej epochy priemyslu 4.0. Myslím si, že kľúčovým faktorom zmeny je Vzdelávanie. Na východ vedie bohužiaľ len diaľnica dátová - internet a budúce pracovné miesta pre nás a naše deti už určite nebudú vo fabrikách, ale vo vedomostnej ekonomike ( IT sektor, online biznis, zdieľané služby, remeslá, cestovný ruch, zákaznícke centrá, inovatívne firmy s vlastným vývojom produktov...), preto treba čo najskôr zmeniť obsah a formu vzdelávania, pretože súčasný skostnatelý vzdelávací systém nedokáže pripraviť žiakov a študentov tak, aby sa dokázali uplatniť na trhu práce.

 

A preto sa budem snažiť o prepojenie škôl, univerzít, firiem a samosprávy do vzdelávacích klastrov, aby potrebné vedomosti a zručnosti boli nielen vyučované, ale aj prakticky natrénované pomocou projektovej výučby (firmy) a s ohľadom na najnovšie technologické trendy ( univerzity), kde koordináciu a financovanie klastrov by mali prebrať aj samosprávy ( odbory školstva na úrovni VÚC a miest) , ktoré by mali pomôcť so získavaním financií z tak žalostne čerpaných eurofondov.

 

Obzvlášť by som sa chcel venovať podpore odborného vzdelávania a to prepojením kapacít ( učiteľov, odb. učební a technológií...) už na úrovni základnej a strednej školy, aby už žiaci na základnej škole získali prvé skúsenosti s najnovšími technológiami a boli vedení k podnikaniu. Okrem vzdelávania mi ležia na srdci aj environmentálne témy, kde sa budem usilovať o premenu verejného priestoru tak, aby sme zabránili hroziacej ekologickej katastrofe globálneho otepľovania (dažďové záhrady, výsadba vzrastlých stromov, rozvoj alternatívnych zdrojov energie a ekologickej dopravy, udržateľné odpadové hospodárstvo a potravinová sebestačnosť) formou sociálnych podnikov, ktoré by vytvárali pracovné miesta hlavne v málo rozvinutých regiónoch a pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.

 

Už nemienim čakať a preto sa uchádzam o vašu priazeň v komunálnych a župných voľbách ako poslanec VÚC a mestského zastupiteľstva v Bardejove za stranu Progresívne Slovensko.

 

Spolu to dokážeme!