Eva Huttová | dasato.sk
Eva Huttová

Eva Huttová

Trnava

 

Som rodená Trnavčanka. Vyštudovala som Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia matematika – biológia. V oblasti školstva pracujem od roku 1987, kde som pôsobila na rôznych pozíciách od učiteľky, vychovávateľky a riaditeľky na základnej škole, učiteľky v strednej odbornej škole a aj ako odborný asistent na katedre matematiky Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave. 

 

Od roku 2000 pracujem štátnej správe v školstve na krajskej úrovni, kde postupne zúročujem skúsenosti z oblastí, kde som predtým pôsobila a odovzdávam vedomosti a praktické skúsenosti v rámci metodickej činnosti školám a školským zariadeniam v Trnavskom kraji. Pôsobím aj ako externý lektor Metodicko-pedagogického centra Trnava pri funkčnom vzdelávaní vedúcich pedagogických  a odborných zamestnancov a ako mentor v štátnej správe pre nových kolegov na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Trnave. 

 

Pedagogická verejnosť ma vníma ako človeka odborne zdatného, ktorý vyžaduje zodpovednosť v prístupe k povinnostiam, s empatickým a humánnym prístupom, vysokým morálnym kreditom. Moje doterajšie odborné skúsenosti sú cenené aj širokou pedagogickou verejnosťou vďaka vzdelávaniu učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov a odborných predmetov v stredných školách v súvislosti s ukončovaním štúdia na stredných školách. 

 

Naše školstvo prechádza mnohými zmenami. Výchovu a vzdelávanie mladých ľudí považujem pre budúcnosť nielen nášho kraja za veľmi dôležitú. A práve v oblasti stredného školstva na úrovni kraja chcem byť nápomocná pri riešení problémov. Je dôležité

  • podporovať študijné a učebné odbory, ktoré sú požadované na trhu práce zamestnávateľmi v jednotlivých regiónoch; reflektovať na narastajúci význam kvalifikácií potrebných v ekonomike založenej na digitalizácii a inováciách 
  • spolupracovať so zamestnávateľmi, so stavovskými a profesijnými organizáciami  a s krajskou radou pre odborné vzdelávanie a prípravu pri plánovaní výkonov tried prvých ročníkov stredných škôl v dennej forme štúdia pre každú strednú školu na základe verifikovanej potreby trhu práce v príslušnom regióne 
  • podporovať žiakov študujúcich v študijných a učebných odboroch nedostatkových na trhu práce formou župného štipendia
  • podporovať talentovanú stredoškolskú mládež v oblasti športu a predmetových olympiád a súťaží
  • podporovať žiakov v hmotnej núdzi formou župného štipendia
  • podporovať a rozvíjať duálny systém v odbornom vzdelávaní
  • venovať zvýšenú pozornosť Regionálnej stratégii odborného vzdelávania a prípravy Trnavského samosprávneho kraja