Peter Pollák | dasato.sk
Peter Pollák

Peter Pollák

Dunajská Streda

 

Pochádzam z Dunajskej Stredy a v komunálnych voľbách kandidujem na poslanca mestského zastupiteľstva a zároveň Trnavského samosprávneho kraja.

 

Ako obyvateľ mesta a právnik vnímam nedostatky v činnosti samosprávy a miere jej transparentnosti. V kontexte mesta Dunajská Streda, ako aj VÚC považujem slabú možnosť participácie verejnosti na rozhodovacích procesoch za vážny problém. 

 

Participatívny rozpočet, na základe ktorého by občania priamo rozhodovali o časti verejných zdrojov na tento účel vyčlenených, by bol vhodným nástrojom na posilnenie otvorenosti, transparentnosti a efektívnosti samosprávy.  Zároveň je potrebné zabezpečenie informovanosti občanov so zámerom zvyšovania ich zapojenia a spoluúčasti na rozhodovaní.

 

Mojou snahou bude najmä presadiť a zaviesť také účelové koncepcie, ktorými budem obyvateľov nabádať k aktivite vo verejnom živote a to aj vďaka väčšej prehľadnosti a transparentnosti nakladania s verejnými financiami na úrovni mesta aj VÚC.